Selectează o Pagină

Úr JÉZUS KÉRÉSÉRE KILENCED 2021.1-9 AUGUSZTUS ”JÉZUS MINDEN NEMZET KIRÁLY TISZTELETÉRE” A GONOSZ ELLEN, A VILÁG OKKULT SZERVEZETEK ELLEN, ÉS A SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA SZÍVE GYŐZELMÉÉRT

 – DRÁGA SZERETŐ TESTVÉREIM,AZ ÚR JÉZUS KÉRÉSÉRE AJÁNLOK, ÉGI KILENCED AUGUSZTUS 1 -9 KÖZÖTT  JÉZUS MINDEN NEMZET KIRÁLYA TISZTELETÉRE, AZ EMBERISÉG MEGTÈRÉSÉÉRT ÉS MEGMENTÉSÉÉRT A GONOSZ KEZÉBŐL ÉS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE GYŐZELMÉÉRT

 –Kedves keresztény testvéreim egy ÚJABB FELHÍVÁS IMÁRA, BÖJTRE, ENGESZTELÉSRE ÉS EGYSÉGRE!!!

 Az ÚR JÉZUSTÓL KAPTAM EGY ÜZENETET AMELYBEN , BÁTORÍT,BUZDÍT,HOGY VEGYÜK KOMOLYAN A MEGTÉRÉST ÉS AZ ŐSZINTE BŰNBÁNATOT.
 BÖJT,IMA,ENGESZTELÈS,EGYSÉG ÁLTAL CSÖKKENTHETJÜK A ROSSZAT A VILÁGON,SZIVÉLYESEN  SZIVHETJUK A MENNYEI ATYA FÁJÓ SZIVÉT AZ EGÉSZ EMBERISÉG BŰNEI MIATT ÉS SEGÍTHETÜNK Szűz Mária Szeplőtelen Szíve  GYŐZELMÉÉRT

FONTOS IMA SZÁNDÉKOK A MENNYEI ATYÁHOZ:

 – AZ EMBERISÉG FELSZABADULÁSÁÉRT A GONOSZ KEZEIBŐL – A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT –  AZ EGÉSZ VILÁG MEGTÉRÉSÉÉRT.
 -IMADKOZZUNK A ROSSZ ELLEN, A GONOSZ VILÁGREND ELLEN.
 -Imádkozzunk, hogy a Jó Isten akadályozza meg őket, hogy folytassák gonosz terveik megvalositását!
-A HAMIS COVID -PANDÉMIA ÉS MINDEN HAZUGSÁG LEÁLLÍTÁSA
 -KÖTELEZŐ OLTÁS LEÁLLÍTÁSA
 – MINDEN 5G HIGH FREQUENCY SUGÁRZÁSI ADÓ LEÁLLÍTÁSA ÉS TELEPÍTÉSE
 – A NÉPESSÉG MÉRGEZÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA CHEMTRAILS-N keresztül
 – Az időjárás -manipuláció leállítása a HAARP -technológia segítségével
 – A TELJES EMBERISÉG ÉBRESZTÉSE A VALÓSÁGRA ÉS AZ IGAZSÁGRA
 – STOP A GYERMEKBÁNTALMAZÁSOKNAK, AZ EGYHÁZ ÉS A SZENT EUCHARISZTIA MEGBECSTELENITÉSÉNEK !!!
 -IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZ FELSZABADULÁSÁÉERT A GONOSZ KEZEIBŐL – AZ EGYHÁZ MEGMENTÉSÉÉRT
 -IMÁDKOZZUNK HOGY LEGYEN – BÉKE – SZERETET – TISZTELET ÉS EGYSÉG AZ ORSZÁGBAN LEVŐ KERESZTÉNYEK KÖZÖTT ÉS AZ EGÉSZ VILÁG KERESZTÉNYEI KÖZÖTT.
 -IMÁDKOZZUNK A SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA GYŐZELMÉÉRT,  A SZENT SZAKRAMENTBEN AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSÉRT.

 Különleges ima szándékok:

  Nagy szeretettel ajánljuk fel imáinkat:
 A SZENT SZÜZ MÁRIA BÉKE KIRÁLYNÉJÉNAK SZÁNDÉKÁÉRT – A PÁPÁÉRT, PAPOKÉRT, ÉRSEKEKÉRT, PÜSPÖPÖKÉRT, SZERZETESEKÉRT – APÁCÁKÉRT, ELKÖTELELZETT SZEMÉLYEKÉRT, HOGY MINDHALÁLIG MARADJANAK HŰSÉGESEK AZ ÚRNAK ÉS HARCOLJANAK AZ EGYHÁZÉRT – AZ IGAZSÁGÉRT – A SZENT SZAKRAMENTÉRT, HA SZÜKSÉGES AZ ÉLETÜKET FELÁLDOZVA.
 –
AZ EGYHÁZ ÉS A SZENT EUCHARISZTIA MEGBECSTELINITÉSÉNEK LEÁLLITÁSÁÉRT
 – A SZENTELTVIZ ÁLDÁSÁNAK VISSZAÁLLITÁSÁÉRT, SZÜKSÉGÜNK VAN A ROSZTÓL VALÓ TISZTULÁSUNKÉRT
 – A KÉZBEN ÁLDOZÁS MEGTILTÁSÁÉRT – EZ A GONOSZ TÁMADÁSA AZ EUCHARISZTIA ELLEN
 
STOP A VILÁGBAN TÖRTÉNŐ MINDEN ROSSZNAK
 – STOP A GONOSZ VILÁGRENDNEK
 – STOP  TEMPLOMOK LEROMBOLÁSÁNAK
 – ELTÁVOLITANI A GONOSZ LELKEKET A TEMPLOMOKBÓL!!!

DRÁGA SZERETŐ TESTVÉREIM, EZ A KILENCED ”JÉZUS MINDEN NEMZET KIRÁLYA” NAGYON FONTOS, MERT A MI ÉS AZ EMBERISÉG JÖVŐTŐL FÜGG, EZÉRT ÚJBÓL BUZDíTLAK ÉS BÁTORÍTLAK, HOGY MINNÉL TÖBBEN IMÁDKOZZUNK, BÖJTÖLJÜNK,ENGESZTELJÜNK, ÉS  TÖBBET NE VÈTKEZZÜNK, HANEM EGYSÉGBE MINNÉL TÖBBEN KÖNYÖRÖGJÜNK A MENNYEI ATYÁHOZ-MINDENHATO ISTENHEZ,IRGALOMËRT,MEGBOCSATASERT, ES SEGITSEGERT.

  S.O.S.! IMADKOZATOK,IMADKOZATOK,IMADKOZATOK MERT A KEGYELEM IDO HAMAROSAN VEGET ER, ES PROBALJUNK MEG MINDEN MEGTENNI HOGY CSÖKENTSÛK A ROSSZAT A VILÁGBAN ÉS SEGÍTSŪNK AZ EMBERISÉG MEGMENTÉSÉÉRT ÉS AZ EGÉSZ GONOSZ OKKULT SZERVEZETNEK A TERVÉT MEGÁLLÍTANI.

  -Ajánljátok imáitokat a Boldogságos Szűz Mária szándékára, igy képesek leszünk sok lelket segíteni és megmenteni.
  Imádkozzunk és ajánljuk fel önmagunkat, családunkat, városunkat, az egyházat, az országot és az összes ellenségeinket és gonosztevőket, mindazokat akik még nem ismerték meg Istent és az Ő végtelen szeretetét, felajánljuk az egész emberiséget, Jézus Legszentebb Szívének és a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Minél többen egyesüljünk imában és böjtben,kérve Mennyei Atyánkat,hogy akadályozza meg a gonosz terveinek megvalósulását.

HOL VAN EGYSÉG -VAN HATALOM

MEGÁLLITANI A ROSSZT A VILÁGBAN-A GONOSZ OKKULT SZERVEZETEKET A VILÁGBAN-AZ EGYHÁZ PUSZTITÁSÁT!!!

Imádkozzuk szivből a RÓZSAFÜZÉRT,hogy a gonosz ereje gyengüljön,hiszen ez a mi FEGYVERÜNK!
Nagyon fontos hogy imáinkat ajánljuk a Szúzanya szándékára,hogy minél több lelkeken tudjunk segiteni és megmenteni.

Jézus, Mária szeretünk benneteket,
Irgalmazzatok nekünk,
Mentsetek lelkeket,
Mentsétek meg a világot!

Mondjátok naponta ezt a rövid fohászt!

Ne felejtsétek hogy az IMA CSODÁKAT TESZ ÉS MEGMENTI AZ EMBERISÉGET

Imádkozzuk és Kérjük Szent Mihály Arkangyalt és az Angyalok segitségét.

Ne féljetek a gonosztól ,imádkozzatok’!!!

Imádkozunk minden nap és kérjük Szent Mihály Arkangyal, védelmet és segítséget.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

Jezus-Minden-Nemzet-Kiralya

Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére

Imádkozásának módja:
A kilenced, napi egyszeri imádságot jelent 9 napon át, a következő imákkal:

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Dicsőség

                      IMA

Ó, Uram, Jézus, mi Istenünk, te Egyetlen, Legszentebb Királya és Uralkodója az összes népnek!
Hozzád imádkozunk nagy reménységben, ó, Isteni Király,
irgalmadért, békéért, igazságért, és minden jóért.
Védelmezd meg, Urunk, Királyunk családunkat és szülőföldünket!
Őrizz meg minket, Legszentebb Urunk!
Védj meg minket az ellenségtől, és a Te igazságos Ítéletedtől!
Bocsásd meg ellened elkövetett bűneinket, ó, Hatalmas Király!
Megérdemeljük igazságos ítéletedet, mégis irgalmazz nekünk, és bocsásd meg vétkeinket!
Bízunk nagy irgalmasságodban, ó, Félelmetes Király, meghajlunk Előtted, és imádkozunk Hozzád:
tedd Királyságodat megismerhetővé a földön! Ámen.

TÖRTÉNETE:
A „Jézus, Minden Népek Királya” tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.

Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet, ajánlják fel magukat az Édesanyjának,
Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a „Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére”.

A kilencedhez adott ígéretek:
Ez az egyszerű kilenced a legnagyobb ajándék Urunktól, Jézustól, melyhez ezeket a rendkívüli ígéreteket tette:
„Megígérem, hogy minden alkalommal, mikor ezt a kilencedet imádkozzátok,
megtérítek tíz bűnöst,
és tíz lelket az egyetlen hitre vezetek,
tíz lelket szabadon bocsátok a tisztítótűzből, s köztük sok papi lelket,
és ítéletem kevésbé lesz szigorú.”

Az ájtatossághoz tartoznak:

„Egység rózsafüzére”
„Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére”
„Szentáldozás kilenced”

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.
Egység rózsafüzére
(öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
1 Dicsőség

Tizedekre (5):
Nagy (önálló) szemre:
Istenünk, égi Atyánk, kérünk, hogy Fiadon, Jézuson, a mi Főpapunkon keresztül,
aki önmagát áldozta fel értünk, rajta, az Igaz Prófétán, és a Királyok Királyán keresztül
áraszd ránk Szentlelked erejét, és nyisd meg a mi szívünket.
Nagy kegyelmed révén,
és anyai közbenjárónk, az áldott Szűzanya, a mi Királynőnk által
bocsásd meg bűneinket,
gyógyítsd gyarlóságunkat,
újítsd meg szívünket a hitben, a békében, a szeretetben, és a Te Királyságod örömében,
hogy egységben lehessünk Veled!

Kis szemekre (10):
Nagy irgalmasságodban
bocsásd meg gyarlóságunkat,
gyógyítsd meg törékenységünket,
újítsd meg szívünket,
hogy egységben lehessünk Veled!

Záró ima:
Halld, ó, Izrael!
Az Úr, a mi Istenünk, az egy Isten!
Könyörögjünk.
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, tedd királyságodat megismerhetővé a Földön!
Szűz Mária, Édesanyánk, minden kegyelem Közvetítője,
imádkozz értünk és járj közben értünk, gyermekeidért!
Szent Mihály főangyal, népünk vezetője, jöjj el szent angyalaiddal,
valamint a szentekkel együtt, és védelmezz meg minket!
Ámen.

Keresztvetés

A rózsafüzérhez adott ígéretek:

Jézus mondta: „Sok szellemi, fizikai, érzelmi és lelki gyógyulást adok azoknak, akik mondják ezt az imát,
ami előnyös üdvösségükhöz, és szent akaratom szerint való…
Én, Jézus, a Mindenható Isten Fia, megígérem a kitartás kegyelmét azoknak, akik imádkozzák ezt a rózsafüzért,
valamint számtalan egyéb kegyelmet, bocsánatot, és védelmet adok nekik a különféle időjárási viszontagságok és járványok idején.
Ezt az ígéretet mindazokra a személyekre is kiterjesztem, akikért imádkoznak.
Mindennemű sérülés és veszedelem ellen, legyen az fizikai, szellemi, vagy lelki természetű,
saját királyi irgalmam palástjával takarom be és védelmezem meg őket.”
„Megígérem, hogy megsebzett Szent Szívem által nagy hatalmat adok az egység Rózsafüzérnek,
ha azt igaz hittel és bizalommal imádkozzák, hogy begyógyítsa a töréseket népem életében…”

Az Egység Rózsafüzérét kilencedként is lehet imádkozni, ha azt kilencszer egymás után elmondjuk.
Megtehető ez bármely időközben, naponta, óránként,de akár egyszerre is!
„Kezdjetek kilencedet Hozzám az Egység Rózsafüzérével,
és Én megfelelő választ fogok adni imáitokra hatalmammal, Isteni Akaratom szerint.”

Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Isten, Mennyei Atyánk, Aki Fiad trónját örök időkre elkészítetted Irgalmazz nekünk!
Fiú Isten, Jézus, mi Áldozati főpapunk, igaz Próféta és Uralkodó Király Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten, Aki elárasztottál minket ajándékaiddal Irgalmazz nekünk!
Szentháromság, Három személy, Egy Isten, az Örök Egység Szépségében Irgalmazz nekünk!

Ó, Jézus, Örök Királyunk Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Legirgalmasabb Király, Aki kiterjeszted ránk kegyelmeidet Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek nagy kegyelmét kaptuk a gyónás szentségében Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Szerető Király, Aki felajánlja nekünk a gyógyulás kegyelmét Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a mi Eucharisztikus Királyunk Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a prófétánk által megjövendölt király Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Ég és Föld Királya és Irányítója minden népnek Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a Mennyei Udvar Gyönyörűsége Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, alattvalóinak legkönyörületesebb Királya Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akitől minden tekintély származik Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mi is Egységben vagyunk Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akinek királysága nem e világból való Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek szíve szeretettel lángol az emberiségért Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát, a Királynőt adta nekünk,
hogy a mi drága Anyánk legyen Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki majd az ég felhőiből jön el hatalommal, és nagy dicsőségben Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek trónját bizalommal elérhetjük Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki igazán jelen van a legszentebb Oltáriszentségben Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát minden kegyelem közvetítőjévé tette Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát Társmegváltóvá tette, társul az Üdvösség tervében Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, aki kigyógyít minket minden viszályból és egyenetlenségből Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, akit megsebez az emberiség közönyössége Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, aki szeretete balzsamát adja nekünk,
hogy vigasztaljuk megsebzett szívét Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Aki KÖZTÜNK van, és tiszta gyönyörűségünk kútforrása Uralkodj szívünkben!

Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
igaz uralkodó minden földi hatalom felett Engedd, hogy szolgáljunk Téged!

Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki a pokol erőinek örökre való leigázója Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek nagy irgalma mérsékli bűneink megérdemelt büntetését Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
igaz Király, Egyetlen Menedéke az oly nagyon beteg világnak Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki Békével áldja meg a hívek lelkét, akik Őt Igaz Királyuknak ismerik Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki kegyesen elküldöd szent angyalaidat, hogy védelmezzenek minket Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek Fő Hercege Szent Mihály arkangyal Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,

Aki megtanít minket arra, hogy az uralkodás szolgálat Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Igazságos Bíró, Aki elkülöníti a gonoszt és a jót Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,

Aki előtt minden térd meghajlik Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Bárány, Aki a mi Jó Pásztorunk Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki miután lerombol minden más uralmat,
átadja a királyságot az Atyaistennek Engedd, hogy szolgáljunk Téged!

Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki vég nélküli uralkodó, s Akinek országa örökkévaló Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek irántunk való szeretete állhatatos, és hűsége örökké tart Engedd, hogy szolgáljunk Téged!

Örök Atya, Aki egyetlen szeretett Fiadat adtad nekünk,
hogy Megváltónk, Egy Igaz Közbenjárónk, és Uralkodó Királyunk legyen Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!

Szentlélek Úristen, a Háromság Harmadik Személye,
az Atya és a Fiú Szeretete, Aki megszentelsz minket és életet adsz nekünk
Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!

Mária, Királynőnk, és Anyánk, Aki közbenjársz Jézusnál a mi érdekünkben Imádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, Akin keresztül kapunk minden kegyelmet Imádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, a Szentháromság Egyetlen Drágaköve Imádkozz érettünk!

A Litániához adott ígéretek:
„Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a litániát imádkozzák,
azokat a
halál majd karjaimban fogja találni, és mosolyomat látják majd.
Én Magam, mint Minden Népek Királya jelenek meg nekik haláluk előtt.

Szentáldozás kilenced

Imádkozásának módja:
Jézus kérése:
Azt kívánom, hogy a hűséges lelkek, akik elvégzik ezt az ájtatosságot Nekem, végezzenek szentáldozás kilencedet.
Ajánlják fel kilenc egymást követő szentáldozásukat Nekem, mint Minden Népek Királyának,
és lehetőleg járuljanak szentgyónáshoz a kilenced ideje alatt.”

A kilencedhez adott ígéretek:
E kilenced hatalmas erejét Jézus megmutatta a látnoknak:
Jézus az égre tekintett és kilencszer adott parancsot angyalok földre szállására. Majd elmagyarázta:
„Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-egy angyalt küldök mind a kilenc karból,
hogy földi életükben vezessék, és őrizzék őket.”
„Bármit kértek is e kilenced alatt, ha az egyezik Akaratommal, biztosan teljesülni fog.
Kérjetek tehát bátran, bármit.”

Jézus azt kívánja, hogy ezt a kilencedet másokért is ajánljuk fel.
Ez a kilenced elvégezhető más lelkekért is,
akik ugyanabban az angyali védelemben részesülnek ígéretek szerint.
Mintha maguk végezték volna el. Arra buzdítom a hűséges lelkeket,
hozzák meg ezt az áldozatot másokért is, akik önmagukért nem teszik meg.
Ezekben az utolsó időkben az ellenség hatalma nagymértékben megnőtt.
Nagy szüksége van gyermekeimnek erre a védelemre.”

AJÁNLOK MÉG NÉHÁNY FONTOS IMÁT

Csodálatos erejű felajánló ima

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat. Az ő keserves kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! Kérünk Téged a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Medjugorje)

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szereteted.
Szíved lángja, ó, Mária,
Szálljon le minden népre.
Végtelenül szeretünk,
Írj szívünkbe igazi szeretetet,
Hogy szívünk vágyakozzék utánad.
Ó, Mária, szelíd és alázatos szívű,
Emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el,
Tudod, hogy mi emberek bűnösek vagyunk.
Végtelenül szent és anyai szíved által
Gyógyítsd minden lelki bajunkat.
Tégy bennünket képessé,
Hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára,
És így megtérhessünk,
Szíved lángjához.
Ámen.

A Szűzanya kérte ezt az imát Medjugorje-ben.

Önmagunk átadása Máriának, a jóság, a szeretet és az irgalmasság Édesanyjának (Medjugorje)

Ó, Édesanyám!
Jóság, szeretet és irgalmasság Édesanyja!
Végtelenül szeretlek, és neked ajánlom magam,
Jóságod, szereteted és irgalmasságod által
Ments meg engem!
A tied akarok lenni.
Végtelenül szeretlek,
És azt kívánom, hogy oltalmazz.
Ó, jóság Édesanyja, add szívembe
A te jóságodat,
Hogy a mennybe mehessek.
Kérem végtelen szereteted.
Add nekem azt a kegyelmet,
Hogy mindenkit úgy szerethessek,
Ahogy te szeretted Jézus Krisztust.
Azt az ajándékot kérem,
Hogy nyíltszívű legyek feléd:
Abban is szeressem a te akaratodat,
amiben az enyémtől eltér.
Egészen átadom magam neked,
S azt kívánom, hogy velem légy minden lépésemnél,
Mert te kegyelemmel teljes vagy,
S ha én elveszítem a kegyelmet,
Kérlek téged, add, hogy újra rátaláljak.
Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének (Medjugorje)

Ó, Mária, jóságtól túlcsorduló Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szereteted.
Szíved lángja, ó, Mária,
Szálljon le minden népre.
Végtelenül szeretünk,
Írj szívünkbe igazi szeretetet,
Hogy szívünk vágyakozzék utánad.
Ó, Mária, szelíd és alázatos szívű,
Emlékezz meg rólunk, ha bűnt követünk el,
Tudod, hogy mi emberek bűnösek vagyunk.
Végtelenül szent és anyai szíved által
Gyógyítsd minden lelki bajunkat.
Tégy bennünket képessé,
Hogy rátekinthessünk anyai szíved jóságára,
És így megtérhessünk,
Szíved lángjához.

Ámen.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Felajánlás Jézus Szívének (Medjugorje)

Ó, Jézus, tudjuk, hogy te szelíd vagy,
Hogy nekünk adtad szívedet,
Bűneinkért tövissel koszorúztak.
Tudjuk, hogy ma is imádkozol értünk,
Hogy ne vesszünk el.
Jézus, emlékezz meg rólunk, ha a bűnben elesünk.
A te szent szíved által
Add, hogy mindnyájan szeressük egymást.
Add, hogy megszűnjön a gyűlölet az emberek között.
Mutasd meg nekünk szeretetedet.
Mindnyájan szeretünk téged.
És azt kívánjuk, hogy oltalmazz minket,
Jó pásztor, szíveddel.
Lépj be minden szívbe, Jézus!
Zörgess szívünk ajtaján.
Légy türelmes és kitartó velünk,
Mi még bezárkózunk magunkba,
Mert nem értettük meg akaratodat.
Zörgess folyton, ó, Jézus,
Add, hogy szívünk megnyíljon előtted,

Legalább kínhalálod emlékére,
Amelyet értünk szenvedtél.
Ámen.

Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tisztelete

Consfinţire la inimile unite ale lui Isus şi Maria

Felajánló ima:
Keresztvetés

Örök Atya, Te a legnagyobb dicsőítést Jézus és Szűz Mária Szívéből kaptad.
A Te isteni, emberré lett Fiad Édesanyjával együtt a szerető engesztelés szellemében
tökéletesen teljesítette akaratodat.
Mi újból felajánljuk Neked ezt a dicsőítést, hogy az Ő Szent Szívük által áldj meg és gyógyíts meg minket,
és küldd el a Szentlelket, hogy megújuljon a föld színe.
Isteni Megváltónk, megvallunk Téged, mint az örök Atya Fiát, az egyetlen közvetítőt Istenhez.
Az Atya tetszése szerint Szent Édesanyádat, mint Közvetítőt és Segítőt bevontad a megváltás művébe.
Az élő bizalom szellemében ajánljuk fel magunkat (családunkat, közösségünket)
Jézus és Szűz Mária Szentlélekben egyesült Szívének,
hogy ígéreteidnek részesei lehessünk, hogy elnyerjük az egység ajándékát a szeretetben.
Ezáltal kötelezzük magunkat arra, hogy Jézus és Szűz Mária Szíve lelkületében éljünk
és azon munkálkodjunk, hogy az ima kérései, melyet Te magad tanítottál nekünk, beteljesedhessenek:
Törekedni fogunk arra, hogy mindenütt, ahol befolyást gyakorolhatunk, tiszteljék Isten nevét,
hogy elérkezhessen Isten országa, és minden a Te isteni akaratod szerint történjék.
Akkor Isten meg fogja áldani a földet mindennapi kenyérrel mindenki számára.
Urunk, Jézus Krisztus, Te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani.
Irgalmasan megóvsz az újabb bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket.
S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk,
ahogy az első csodát is Kánában Vele az Atya akaratában egyesülve tetted,
akkor az egész földkerekség az Egyházzal együtt fogja imádkozni az Angyali Üdvözletet.

„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.

Így bizalommal szövetséget kötünk Istennel, a „Szeretet Nagyhatalmával”, és azt soha nem bontjuk fel.
Uram, a Szentlélek által vezess minket, amíg az örök mennyei haza kapuját el nem értük. Ámen.

Az Úr Jézus által tanított imádságok:
(különösen hatásosak testi, lelki betegségek, szenvedések, kísértések idején)

Mennyei Atyánk, bízunk Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
Jézus győzedelmes, Vérző Sebeit és égi Édesanyánk könnyeit.
Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mennyei Atyám, bízom Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
és erőterébe helyezem magamat (családomat stb.). Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mennyei Atyám, bízom Benned!
Felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária egyesült Szent Szívét,
és erőterébe helyezem gondolataimat, munkámat, lépteimet, cselekedeteimet, testemet, minden szervemet
(betegség esetén a beteg szervet, szerveket külön is soroljuk fel), stb. Uram, legyen meg a Te akaratod!

TÖRTÉNETE:
(Kivonatok egy engesztelésre hivatott léleknek adott kinyilatkoztatásokból – 1977. október 17.)
„Az Úr megmutatta nekem,
mily nagy kegyelem a világ számára, hogy ezt az imát tanította nekünk.
Jézus mondja: ‘Közöld a világgal, hogy ennek az imának az egész földön el kell terjednie.
Meg fogja újítani a föld színét.'”

Láthattam a Két egyesült Szívet, mint a fényesség és az üdvözítő kegyelem országát,
amelybe a gonosz nem lehelhet bele. Ebben vannka tárolva a gyógyító erők,
paradicsomi légkör, amelyben minden egészséges.
Ezért helyezzük magunkat, szándékainkat, gondjainkat imádságos bizalommal ebbe a gyógyhajlékba.
Ezzel az üzenettel nagy erővel jött Isten szeretete a világba. Jézus és Szűz Mária egyesült Szívének tisztelete
áttöri a természet és az öröklődés törvényeit.”

A két Szent Szív tisztelete (Kerizinen)

A Szűzanya tanította a látnoknak a következő fohászokat:

Jézusom, átadom magamat Neked
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által,
hogy mindenkor vigasztaljam Szent Szívedet!

Jézus Szentséges Szíve,
jöjjön el a Te országod
Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által!

Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)

„Minden Népek Asszonya“

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

Ima Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradásáért (Szeretetláng)

Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei Édesanyánk!
Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni Fiadat,
Jézust, a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad,
hogy aki Benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen.
Gyermeki bizalommal kérünk, hogy Szeplőtelen Szívednek a Szentlélektől szított Szeretetlángjával
gyújtsd tökéletes isten-szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy Veled együtt,
egy szívvel-lélekkel szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat.
Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jóakaratú embertársunknak
s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus,
a béke Fejedelme legyen szeretete szentségében, az Oltáriszentségben,
oltáraink trónján minden szív boldogító Királya és középpontja.
Ámen.

Szentlélek hívó ima (Szeretetláng)

Jöjj Szentlélek Úristen és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.
Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.
Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt,
amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka.
Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szeretetének lángolásával.
Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel,
amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívét átjárta és betöltötte.
Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét,
hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetláng lobogjon benne most és mindörökké.
Ámen.

IMADKOZATOK A ROSZAFUZERT

Gyertek hogy minél többen imádkozunk, és a ‘Rózsafüzérrel’ KÖTÖZZÜK MEG A GONOSZ ERŐKET A VILÁGBAN.
ÉS KÉRJÜNK A Drága Mennyei Atyánktól IRGALMAT és SEGITSÉGET

AZ ÚR JÉZUS AZT JAVASOLJA HOGY IMÁDKOZZUK:

 -Mindennap imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzért '3 órakor'Jézusom,bizom Benned
 -Imádkozzuk a Szeretetláng Rózsafüzért
 -Imádkozzuk a Béke Rózsafüzért Medjugorbol
 -Imádkozzuk MIND A 4 ROZSAFUZERT Rózsafüzért
 -Imádkozzuk a Keresztutat penteken elmélkedve Jézus szenvedésein.


Kedveseim, kérlek, OSSZÁTOK MEG EZT AZ ÜZENETET !!!!
Nagyon sok nehézségekkel szembesülök, a gonosz folyamatosan támad, főleg itt az internetten, HOGY NE TUDJAK SEMMIT SE TENNI !!!!
EZÉRT KÉRLEK HOGY OLVASSÁTOK EL, OSSZÁTOK MEG ÉS NE FÉLJETEK

Imádkozzatok és böjtöljetek,hitel és szeretettel!

Sok szeretettel ajánlom figyelmetekbe: https://youtu.be/1u_rVGP9fzE

Legyetek Áldottak,testvéri szeretettel
Köszönöm, Emilia Mezei