Selectează o Pagină

KILENCED A SZENTLÉLEK TISZTELETÉRE 2020.Május 27. és Június 4. között.

Veni sancte Spiritus!!!

„Jöjj Szentlélek, és újítsd meg a föld színét”


A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely egymást követő kilenc napon, is a Szentlelket hívjuk segítségül: Veni sancte Spiritus.

Lehetőség szerint a kilenced alatt járuljunk a bűnbocsánat szentségéhez, és mindennap áldozzunk.

IMA A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAIÉRT

BÖLCSESSÉG LELKE
Adj nekem világosságot, mellyel felfoghatom,
hogy amit a természetben látok, mind Isten ajándéka.

ÉRTELEM LELKE
Segíts egyre jobban megértenem
Jézus Örömhírét, hogy olyan erős legyen a hitem,
mint a sziklára épített ház.

HŰSÉG LELKE
Úgy irányítsd életemet,
hogy mindig hűséges gyermeke maradjak Istennek.

TÜRELEM LELKE:
Adj erőt, hogy türelemmel viseljem az élet nehézségeit,
sikeresen küzdjek a bűn ellen, és mindig becsületesen
teljesítsem kötelességeimet.

IGAZSÁG LELKE
Add, hogy az igazságot megismerjem, és szerinte is éljek.

KEDVESSÉG LELKE
Add, hogy a mindennapjaimat az emberek között kedvességben
éljem, és növekedjem Isten szeretetében.

SZERETET LELKE
Önts a szívembe olyan szeretetet, hogy a mindennapjaimban
az öröm töltse be a fő szerepet. Amen.

KÖNYÖRGÉS ISTEN LELKÉÉRT

Fény lelke: bölcsességed ragyogjon ránk!
Isten lelke, jöjj szívünkbe, tégy minket
új teremtéseddé!
Csend lelke: add, hogy észrevegyük Isten
jelenlétét!
Bátorság lelke: űzd el a félelmet szívünkből!
Tűz lelke: gyújtsd fel bennünk Krisztus
szeretetét!
Békesség lelke: segíts csendben lennünk, hogy
odafigyeljünk Isten szavára!
Szeretet lelke: segíts, hogy megnyíljunk a
mások szüksége láttán!
Hatalom lelke: adj nekünk segítséget és erőt!
Igazság lelke: mindannyiunkat Krisztus útján
vezess! Amen.

IMA A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉÉRT

Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek,
aki életem folyamán megbántott.

Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.

Add meg nekem Uram, azokat a lelki adományokat,
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,
odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,
amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

VENI SANCTE!

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
A bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
A bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
A bennünk lévő félelmet.

Helyettesítsd kegyelem édességével,
A bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
A bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
A bennünk lévő hideget.

Helyettesítsd fényességeddel,
A bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
A bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.

Vedd el büszkeségünk élességét,
De mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
Ahogy Te látsz minket. Amen.

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!’

MARIA-REGINA-CERULUI-ȘI-A-PĂCII.

Szentlélek hívó ima

(Szeretetláng)

Jöjj Szentlélek Úristen és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.
Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.
Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt,
amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka.
Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szeretetének lángolásával.
Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel,
amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívét átjárta és betöltötte.
Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét,
hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetláng lobogjon benne most és mindörökké.

Ámen.

„Minden Népek Asszonya“

„Minden Népek Asszonya“

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,

hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
a boldogságos Szűz Mária
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

SZENTLÉLEK SZÓLÍTÁSOK

Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!
Az Atya Lelke, éltess engem!
A Fiú Lelke, válts meg engem!
Ó, örök Szeretet, hass át engem!

Tüzeddel gyújts lángra engem!
Fényességeddel világosíts meg engem!
Eleven forrás, itass engem!
Bűneimtől tisztíts meg engem!

A visszás korszellemtől távolíts el engem!
Vigasztalásoddal enyhíts engem!
Keneteddel erősíts meg engem!
Kegyelmeddel vezess engem!

Angyalaid által oltalmazz engem!
Tőled elszakadni soha ne hagyj engem!
Szentlélek-Isten, hallgass meg engem!
Kegyelmed sugara érintsen meg engem!

Az erények áramával árassz el engem!
Kegyelmeiddel bátoríts engem!
Gyümölcseiddel üdíts fel engem!
A gonosz ellenségtől védj meg engem!

A végső harcra kenj föl engem!
Halálom óráján támogass engem!
Utána pedig vonj magadhoz engem!

Hogy minden szentekkel egyetemben
Dicsérjem az Atyát, a Fiút és Téged,
Ó, szelíd Vigasztalóm, örökké. Amen.

Első nap – Jézussá válás Lelke

Jöjj el, Szentlélek Úristen, a Jézussá válás Lelke!

Jézus mennybemenetele után a tanítványok Szűz Máriával, a szent asszonyokkal és Jézus rokonaival együtt az utolsó vacsora termébe vonultak, s várták Jézus ígéretének teljesülését. Még fülükben cseng a búcsúzó Üdvözítő szava, épp itt, ebben a teremben mondta tanítványainak: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm… Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.” Elképzelhetjük, mennyi várakozás, mennyi titokzatosság, mennyi készülődés töltötte be az együtt imádkozó jeruzsálemi hívek hangulatát.

Jöjj, Szentlélek Úristen! Mindennap Rád várok, segítségedet kérem. Egész életemben hívogatlak, kérlellek, mert nagy szükségem van Rád. Vigasztalásodra, igazságodra, Jézus tanításának megértésére, Jézus példájának követésére. Te vagy a Jézussá válás Lelke, minden új életalakításnak Te vagy a stílusa. Magamba mélyedve, alázatos imádságban várom megnyilatkozásaidat, s készülök a nekem osztott feladatok elvégzésére. Ámen

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA- MINDEN NAP IMÁDKOZUK

Második nap – Az értelem Lelke

Jézus követésében a Szentlélek ajándékai igazítanak el, s rajzolják lelkünkbe a krisztusi élet egy-egy vonását, az evangélium hangulatának színeit, örömét, bánatát. Az értelem ajándéka a kinyilatkoztatott igazságok szabatos jelentését hozza közel elménkhez. A hitnek egyébként értelmünktől elrejtett titka a Szentlélek ajándéka következtében a legegyszerűbb hívek előtt is olyan közvetlenséggel nyílik meg, annyi világossággal és mélységgel tárul fel, hogy nem egy esetben többet tudnak egy-egy hittitokról mondani, mint a legképzettebb hittudós. Assisi Szent Ferenc, Egyed testvér, Leó testvér, Baylon Szent Paszkál nagy tudósoknak adtak tanácsokat a kinyilatkoztatás nagy kérdéseiben, amelyeket életszentség és jámborság nélkül megérteni lehetetlen. Az értelem természetfölötti ajándéka a hívő lélek titkos tudománya. A hit világánál gyulladt meg az a fény, amelynél oly biztosan tájékozódunk az élet bonyodalmai közepette, s megtaláljuk a helyes cselekvés módját.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, értelem Lelke! Világosítsd meg elmémet, hogy igazságaidat helyesen fogjam fel, és mindennapi életemben szerintük cselekedjem. Adj alázatos hitet, minél alázatosabbat, hogy értelmemnek ez a természetfölötti világossága minél mélyebben tárja fel Isten szavainak jelentését. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Harmadik nap – a bölcsesség Lelke

A bölcsesség ajándéka az isteni igazságok gyors gyakorlati alkalmazásának természetfölötti elve. Mindennapi életünkben annyi sok oktalanságot, következetlenséget, felületességet, tanácstalanságot, zavart vezethetünk vissza a bölcsesség hiányára.. Pedig sokszor kell gyorsan cselekednünk, a kísértésekkel azonnal leszámolnunk, nyomban helyesen eljárnunk, másoknak példát mutatnunk. Csak a bölcs járhat egyenesen. A természetes bölcsesség azonban csak nagy tapasztalat után, hosszú élet végén születik meg, nekünk pedig fiatalon is helyesen kell cselekednünk és a vének bölcsességével döntenünk. Ennek a helyes döntésnek, a jó megválasztásának, az igaz lépésnek és egyenes útnak sugalmazója a bölcsesség Szentlelke.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, bölcsesség Lelke! Villantsd meg. bölcsességed fényét, ha jó és rossz között kell választanom, ha gyorsan és helyesen kell cselekednem! Add áttekintenem hitünk igazságainak összefüggéseit, hogy mégoly bonyolult helyzetben is pontosan Hozzád igazodjam, és Isten akaratának megfelelően járjak el. Tartsd távol tőlem a kapkodás, a bizonytalanság és a járatlanság ügyetlenségét, s ruházz fel a gyors tájékozódás ajándékával! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Negyedik nap – A tudomány Lelke

A tudomány ajándéka az emberek és más teremtmények viszonylataiban segít helyes véleményalkotásra, igaz ítéletre. A hívő embernek is megvan a maga tudománya, bár a hitigazságokat nem meríthetjük ki elménkkel. A kinyilatkoztatás tételei nyújtanak annyi világosságot és útmutatást, hogy a teremtmények rendeltetését, az ember végső célját, természetfölötti küldetésünket, a dolgokat és történéseket, jó és rossz fordulatokat helyesen fogjuk fel. A hitetlenség kérkedik tudományával, pedig ez a tudomány gyakran nem más, mint megalapozatlan vélemények, sejtések, elméletek, Az Isten szava alapján tájékozódó hívő azonban abban a szerencsében részesül, hogy Isten csalhatatlanságára és kinyilatkoztatásának tévedhetetlenségére építhet. S amit a kinyilatkoztatás alapján, tehát hite szerint vall az alapvető és örök kérdésekben, azt rendíthetetlen bizonyossággal vallhatja.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, tudomány Lelke! Egyszerű hitem biztonságával nézem az elme és a gyakorlat nagy kérdéseit, s nem engedem magam eltántorítani a kinyilatkoztatástól bizonytalan, gyenge alapokon nyugvó elméletekért, képzelődésekért. Életet építeni, helyes világnézetet alkotni, boldogulni: csak a változatlan igazság alapjain lehet. Ehhez kérem kegyelmedet, minden tudományom isteni Lelke. Veled akarok világítani a sötétségben, sugallataid szerint tanítani a tudatlanokat, támogatni a határozatlan, tévelygő lelkeket. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Ötödik nap – A tanács Lelke

A tanács Lelke mindennapi életünk helyzeteiben abban segít, hogy azt válasszuk, ami az üdvösség és a keresztény tökéletesség eléréséhez a legjobb. Isten különféle utakon vezeti a lelkeket, s a szentek élete bizonyítja, milyen változatos és sokszor mily érthetetlen útjai vannak az üdvösségnek. Különösen a világ szemében válik érthetetlenné és mulatságossá a tökéletességre komolyan és elszántan törekvő lelkek élete. De ne feledjük, hogy Isten sokszor művel bennünk olyasmit, ami a világ szemében balgaság és ostobaság. Jézust sem értették, megütköztek az apostolokon, Szent Ferencet kővel hajigálták, és bolondnak csúfolták; mégis a szentek jártak a helyes úton, s életük a jóra törekvők örök példaképe lett.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, tanács Lelke! Adj erőt az emberi vélekedések gátlásainak leküzdésére! Hívó szavadat követem mindenben. Istennek inkább kell engedelmeskednem, mint az embereknek, s vállalnom a megaláztatást, az üldöztetést, a gúnyt: lelkiismeretem ellen soha nem cselekszem. Világíts meg abban is, hogy soha fonák és hamis úton ne keressem Isten akaratát és üdvösségemet! Ne tévedjek a rendkívüliséget hajhászó kis lelkek útjára, hanem akaratod felismerése után elszántan köves sem sugallataidat. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Hatodik nap – A jámborság Lelke

A jámborság Lelke arra indít, hogy Istenben Atyámat tiszteljem, s Érte tisztelettel övezzek minden kit, aki az ő nevében, az ő helyetteseként irányítja életemet. Ezt a tiszteletet táplálom szüleim, elöl járóim, nevelőim, tanítóim, az Egyház, a szentek, a Szentírás és szenthagyomány iránt. Sőt: ezzel a tisztelettel nézem embertársaimban Isten képmásának méltóságát, a szegényekben Krisztus megjelenését, a gyermekekben az ártatlanság és tisztaság illatát, ellenségemben a megtévedt, de szeretetre méltó embert.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, jámborság Lelke! Add kegyelmedet, hogy tiszteletet tanúsítsak helyetteseid iránt, és minden embertársamban felfedezzem képed mását. A világ oly kíméletlenül irtja a tisztelet: erényét, s hamvaszt le tekintélyt, méltóságot, jogot, természetfölöttiséget, isteni vonatkozást embertársainkról, s a különállásnak, az egymás iránt való közömbösségnek és érdektelenségnek, vége reményben a szeretetlenségnek és testvértelenségnek jegével fagyasztja a társadalmat. Növeld a tiszteletet elöljáróink iránt, segíts becsülnünk Egyházadat, értékelnünk embertársainkat. Ebből a tiszteletből fakad az engedelmesség szüleink és elöljáróink iránt, a gyengédség, nagyrabecsülés és segítőkészség embertársaink iránt. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Hetedik nap – Az erősség Lelke

Az erősség ajándéka megkezdett vállalkozásaink be fejezésére, a teljesítésük útjába gördülő akadályok leküzdésére, hitünk bátor megvallására, a felismert igazság hősies követésére képesít. Az erősség ajándéka nevelte a nagy jellemeket, alakítja a szenteket, lelkesíti a vértanúkat.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, erősség Lelke! Önts természetfölötti szilárdságot megalkuvásra hajló természetembe, hogy örök üdvösségemet mindenáron elérhessem, az erény útjáról soha le ne térjek, hitemben meg ne tántorodjam, emberi tekintetből az evangéliumi elveket föl ne adjam, semmiféle nehézségtől meg ne riadjak. Isten embere az akadályok leküzdésében mutatja meg hűségét és szeretetét. Üdvösségem és kötelességeim elé tornyosuló összes akadályt legyőzhetem kegyelmed erejével. Légy velem harcaimban, kísértések, megpróbálta tások közepette vívott küzdelmeimben; tégy erőssé a szenvedésben és a csapásban! Mindent, még az életet is inkább feláldozom, semhogy Tőled elszakadjak. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Nyolcadik nap – Az istenfélelem Lelke

Az istenfélelem ajándéka olyan tehetséggel ruház fel, hogy Istent minden földi gyönyörnél és élvezetnél nagyobbra értékeljem. A kísértő minden törekvése arra irányul, hogy eltántorítson Istentől, s az élvezetek útjára csaljon: Az eredeti bűn sebétől meggyengült természet magában véve rendkívül gyarló és állhatatlan az Isten iránti hűség dolgában. Természetünk élvezetre, kéjre, kényelemre, érdekhajhászásra hajlik. S ami a legnagyobb veszedelem: ezeknek a rendetlen kívánságoknak vakító fénye úgy elkábít, hogy megfeledkezünk Istenről, erkölcși elvekről, felismert igazságról, mindenről. Ezen a betegségünkön, sajnos, nem segíthetünk felvilágosítással, tanítással, a jó és szép eszmények megragyogtatásával, csak gyarlóságunk megfélemlítésével. Az istenfélelem ajándéka a bűn és a szenvedély siralmas és káros következményeinek feltárásával rémít el az Isten iránti hűtlenségtől.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, az istenfélelem Lelke! Ne engedd elfelednem, hogy bűneimért milyen szörnyen és végzetesen meg kell lakolnom! Soha ne tévesszem szemem elöl, mit szenvedett értem Jézus, hogy a bűn rabságából megváltson, és Isten gyermekévé tegyen. Szent félelemmel gondolok szenvedélyeim romboló hatalmára, és Beléd kapaszkodom, édes Szentlelkem. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
SZENTLÉLEK LITÁNIA

Kilencedik nap – A vigasztaló Lélek

Nem hiába várom tehát a Szentlelket szívembe. A pünkösd ajándéka mérhetetlen vigasztalással tölt el. Íme, hányféleképpen siet segítségemre Isten kegyelme, hogy az Úr Jézust híven kövessem, és éle temet Jézuséhoz hasonlóvá tegyem. Erőtlenségemben, bűnömben és elesettségemben sokszor elcsüggedek, de alaptalanul. Az Úr Jézus éppen azért küldte a Vigasztalót, hogy épp ilyenkor ne legyek egyedül, legyen társam, legyen valaki, aki céltalanságomban értelmem, balgaságomban bölcsességem, tudatlanságomban tudományom, tanácstalanságomban jó tanácsom, lázadásomban tiszteletem, állhatatlanságomban erősségem, hűtlenségemben szent félelmem.

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.


SZENTLÉLEK LITÁNIA- MINDEN NAP IMÁDKOZUK

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.

Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a szeretetlenségtől.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, taníts meg hallgatni és a kellő időben szólni.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts meg jó példát mutatni másoknak.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg helyesen bánni az emberekkel.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
Légy magasztalva és dicsőítve.

Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzak. Amen.

Himnusz a Szentlélekhez – Veni Sancte Spiritus

VENI SANCTE SPIRITUS

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium;
veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium!

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium:
in labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium:
sine tuo numine
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium,
flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus
in te confidentibus
sacrum septenarium,
da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium

VIDEÓ
https://youtu.be/3pU34vUoO9g

„Jöjj Szentlélek, és újítsd meg a föld színét”

Forrás: Internet