Selectează o Pagină

JÉZUS SZENT ARCÁNAK TISZTELETE

Jézus Szent Arca A Mennyei Atya szavai.
“Gyermekeim! A szörnyű napokban, amelyek az emberiségre várnak, isteni Fiam Szent Arca valódi segítség lesz (kendő, mely könnyeket töröl), mivel mögé fognak rejtőzni igaz gyermekeim. A Szent Arc valóságos áldozati adomány lesz, amely enyhíteni fogja az emberiségre váró büntetéseket. Azokban a házakban, ahol a Szent Arc képe jelen van és tisztelik, világosság lesz, hogy megszabaduljanak a sötétség hatalmától. Utasítani fogom angyalaimat, hogy azokat a lakóhelyeket, ahol Fiam Szent Arcának képe van, jelöljék meg és őrizzék meg gyermekeimet a bajoktól, amelyek a hálátlan emberiségre zúdulnak. Gyermekeim! Legyetek mindnyájan a Szent Arc igazi apostolai és terjesszétek mindenütt e tiszteletet! Minél jobban el fog terjedni, annál kisebb lesz a csapás.”

Szent X. Piusz:
” Gyermekeim! Ha a Szent Arc tiszteletének, az egész világon történő terjesztésére vonatkozó utasításaimat követték volna az emberek, ezáltal mindkét világháborút megakadályozhatták volna. Megadtam a szükséges utasításokat, hogy minden templomban, kolostorban és a keresztény családok házaiban a Szent Arc méltó helyet kapjon. Azonban e tisztelet nem az én utasításomnak megfelelően terjedt el, s csak kis mértékben történt meg terjesztése. Mivel Jézus Krisztus Szent Arcának tiszteletére nem fektettek hangsúlyt, ezzel kiváltották az Örök Atya haragját az emberiség iránt, s így megengedte a két szörnyű világháborút.
Most ismét kéri az Ég a Szent Arc képének elterjesztését és annak tiszteletét. A templomokban, kolostorokban és a keresztény családok házaiban méltó helyen helyezzék el ezt a képet. Ha ez a tisztelet elterjed, meg fogja kímélni az emberiséget a harmadik világháborútól, amely félelmetes és borzasztó lenne. Ha a Szent Arc tisztelete az egész világon elterjed, az Örök Atya ki fog engesztelődni, mivel Fia eltorzított Arcára tekintve részvéttel lesz az emberiség iránt, Krisztus Arca ugyanis az egész emberiséget jelképezi.”

Mennyei Atya:
“Biztosítalak benneteket, hogy mindazok, akik e tiszteletet terjesztik, már itt a Földön és majd a másvilágon is bőséges jutalmat nyernek. Kérjétek mindig, hogy Fiam Szent Arca bevésődjék szívetekbe.”

Boldog Pió atya:
“Fiam! Én, a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Arca iránt rendkívül nagy tisztelettel és szeretettel viseltettem. A Szent Arc tisztelőinek páratlanul nagy dicsőségük van a mennyben. Ők egészen közel vannak Jézushoz, és az Ő megdicsőült Arcát szemlélik. A Szent Arc igaz tisztelői mát itt a Földön is túlcsorduló kegyelmeket kapnak, hogy szentekké lehessenek. De ahhoz, hogy ezt elérhessék, az isteni Mester keresztjével egyesülve kell élniük: mert kereszt nélkül nincs szentség. Jézussal együtt keresztre kell magukat feszíteniük, és a Szűzanyához könyörögni szüntelen közbenjárásáért.”

Jézus:
”Bizony mondom nektek, ti mindnyájan, akik isteni Arcomat hittel, alázattal és és részvéttel tisztelitek, kik szenvedésemről és halálomról elmélkedtek, s bűnrészesnek ismeritek el magatokat, számtalan kegyelmet ígérek nektek, és soha nem hagylak el benneteket. Megígérem nektek, hogy az egész örökkévalóságon át szemlélhetitek majd Arcomat.”

Szűzanya:
Ó, gyermekeim! Mily nagy öröm van a Mennyben azok láttán, akik térden állva imádják Jézus Krisztus Arcát. Bár minden ájtatosság jó és az Égbe vezet, mégis a Szent Arcnak ez a tisztelete – a Szentháromság határozott kívánságára -, egészen különleges jelentőséggel bír. Az arc, az emberi méltóság kifejezője, és Jézust ebben a méltóságában sértették meg. Ezért kell az Üdvözítőtől éppen a Szent Arc méltó tisztelete által bocsánatot kérni, Őt engesztelni. Az arc a lélek tükre. A Szent Arc tisztelőiként nektek kellene azt lemosni, letörölni, a töviseket kihúzni, a sebeket gyógyítgatni. S hogyan? Az isteni Arc előtt végzett imáitokkal és áldozataitokkal.

Biztosítalak benneteket, kedves gyermekeim, hogy a Szent Arc tisztelői mind nagy világosságban részesülnek, hogy a végső idők titkait megértsék. Mint Édesanya biztosítalak benneteket, hogy ti mindnyájan, kik különleges tisztelettel vagytok a Szent Arc iránt, egészen különleges világosságot kaptok, az égi hazában pedig egészen közel lesztek az Üdvözítőhöz.

A Szent Arc tisztelőiként mindezeket a kegyelmeket megkapjátok. Ne szalasszátok el ezeket a kegyelmeket, mert könnyen el is veszíthetitek azokat.
Kedves gyermekeim! Ügyeljetek arra, hogy otthonaitokban minden nap legalább egy rövid imát intézzetek Jézus Krisztushoz, Szent Arcához. Sohase felejtsétek el, hogy felkeléskor üdvözöljétek Őt, és mielőtt nyugovóra tértek, kérjétek áldását. Így fogtok az égi hazába jutni.”

Jézus:
“Gyermekeim, ha isteni Arcomat szemlélitek, akkor megértitek mily könyörületes az Én Szívem. Arcom a Szívem tükre. Megmutatja nektek, hogy alázatos és irgalmas szívű vagyok, és hogy a Szívem oly nagy, benne minden keresztény helyet kap. Szívem szeretete olyan nagy, hogy Vérét az utolsó cseppig kiontotta. Létezik-e nagyobb szeretet, mint e Szív teljes odaadása, amely minden embert magába zár. Nézzétek vérrel és porral borított, zúzódásokkal teli, feldagadt, ellenségeimtől meggyötört Arcomat. Gondoljatok arra, hogy Szívem ekkor mily nagy fájdalmat és szomorúságot érzett, mennyire szenvedett! Engeszteljétek ezért isteni Arcomat, hogy fájdalommal telt Szívemet megvigasztaljátok.

Gyermekeim! Ha ezen az úton haladtok tovább, eljuttok az Oltáriszentség bensőséges szeretetéhez . Nézzétek, hogy pazarolom rátok szeretetemet általa. Testemet adom nektek enni, és Véremet adom, hogy tápláljam lelketeket, s hogy ezáltal elnyerjétek az örök boldogságot.
Gyermekeim! Tudjátok mi okozta Szent Édesanyámnak a legnagyobb fájdalmat? Minden szépség nélküli, eltorzult Arcom látása. Azé az Arcé, melyet szent kezével oly gyakran simogatott. Mily fájdalom volt Szeplőtelen Szívének Szent Arcomat így összeverve, haldokolva látni. Inkább hasonlított egy leprás arcához, mint Fiáéhoz. Tudjátok viszont, mi volt a legnagyobb öröm Szent Édesanyám számára, melyben Nagypénteki kínszenvedésem után részesült?

Megdicsőült Arcom, melyben látta Istenségemet. Valahányszor isteni Arcomat engesztelitek, Szent Édesanyám Fájdalmas és Szeplőtelen Szívét is vigasztaljátok. Ha azonban Arcomat megvetitek, Anyám Szívét mindannyiszor tőr járja át. Ajánljátok fel Szent Arcomat mennyei Atyámnak, és Ő megkönyörül rajtatok. Kérlek mindnyájatokat, tiszteljétek Szent Arcomat, és tegyétek méltó helyre otthonaitokban, hogy a mennyei Atya kegyelmekkel halmozzon el benneteket, és megbocsássa bűneiteket. Ünnepélyesen megígérem, hogy akik Szent Arcom tiszteletét és engesztelését terjesztik, azokat megóvom az emberiségre váró büntetéstől. Ha a büntető ítéletkor meghalnának, akkor vértanúként halnak meg, és a szentek közé jutnak. Ezen kívül megvilágosulásban részesülnek a szörnyű zűrzavar idején, amely az Egyházban lesz. Szent Édesanyám által jöjjenek hozzám mindnyájan.

Bizony, bizony mondom nektek, hogy akik Arcom tiszteletét terjesztik, megkapják azt a kegyelmet, hogy egyetlen hozzátartozójuk sem kárhozik el, a tisztítótűzben lévők pedig hamarosan kiszabadulnak.

Mondjátok meg az embereknek: Mennyei Atyám kijelentette, hogy aki ellenáll annak, hogy isteni Arcom tiszteletét terjessze, az képtelen lesz Isten titkait megérteni, és sokat fog botladozni.

Atyám mondja: Isteni Arcom Őt ábrázolja. Megígérem azoknak, akik ezt a tiszteletet nem értik, de Édesanyámhoz esdekelve világosságért könyörögnek, elnyerik a felismerést.”

Krisztus Király:
Imádjátok isteni Arcomat, hogy megértsétek Szívem szeretet-tüzét. Szívem szeretete ugyanis isteni Arcomon keresztül sugárzik ki.

Gyermekeim! Nézzétek vérrel, izzadsággal, köpésekkel, véraláfutásokkal borított Arcomat. S rajta keresztül lássátok meg, hogy Szentséges Szívem milyen. Isteni Arcomon keresztül megismerhetitek, mily határtalanul szeretlek titeket. Benne tükröződik megbántott, az emberek bűnei által elgyötört Szívem.

Gyermekeim! Valahányszor Isteni Arcomat engesztelitek, Szívem megtelik irgalommal, és ezáltal sok bűnös megtér. Nézzétek vérző Arcomat! Mi mondanivalóm van számodra? Van-e még neked mondanivalód az Én Számomra? Valóban hallgatsz még rám? Van benned részvét Irántam, amikor így látsz? Érted szenvedtem el.”

A Szűzanya könyörög:
“Segítsetek, hogy a Szent Arc tisztelete széles körben elterjedjen, és minden házba eljusson. Így még sokat elháríthattok a súlyos büntetésekből”
Urunk, mutasd meg nekünk Arcodat és megmenekülün
k!”

Két alkalommal (1995. február 17-én és március 15-én) vérzett a fent látható Szent Arc-kép Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában.

A tények

 • 1995.februárjában Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában egy 18×24 cm nagyságú bekeretezett Szent Arc kép vérezni kezdett. Amikor a sürgősen odahívott orvos megérkezett, nem tudott vérmintát venni, mivel a vér közben megalvadt. Mindez 13 szemtanú jelenlétében történt, akik jelen voltak, amikor egy hang így szólt: „Ismét eljövök és az orvos be fogja tudni fejezni a vizsgálatot.” Kémcsöveket készítettek ki, hogy a vért felfogják.
 • 1995.március 15-én kb. 17 órakor a Szent Arc ismét bőségesen vérezni kezdett, és a vért sikerült felfogni. A kémcső negyed részig volt tele, amikor ezt hallották: „Elég, magam fogom feltölteni.” Az orvos megállapította, hogy a kémcső negyedéig volt tele, majd kb. 45 perc múlva teljesen tele lett. Hogyan történt ez? Nem tudta megmagyarázni, csak csodálkozott. 12 tanú volt jelen. Oly erősen vérzett a kép, hogy a Szent Arc vonásait alig lehetett felismerni. A vért megvizsgálták, és az eredmény a következő volt: emberi vér. A vércsoport: AB, Rh pozitív.

IMA

JÉZUS SZENT ARCÁNAK TISZTELETÉRE!

SZERETETT JÉZUSOM IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCA!
IMÁDLAK ÉS SZERETLEK TÉGED LELKEM MINDEN EREJÉVEL.
ALÁZATTAL KÉRLEK, HOGY ISTEN KÉPÉT ÁLLÍTSD HELYRE BENNEM.
TISZTA SZÍVET TEREMTS BENNEM, ISTENEM!
NE VESS EL ENGEM SZÍNED ELŐL!
MINDEN ÁLTALAD TÖRTÉNJÉK BENNEM,
ÉRTED, Ó JÉZUSOM, A TE DICSŐSÉGEDRE,
IRÁNTAD VALÓ SZERETETBŐL. AMEN.

ÖRÖK ATYA! FELAJÁNLOM NEKED SZERETETT FIAD IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCÁT,
SZENT NEVED DICSŐSÉGÉRE ÉS… LÉLEK(VAGY LELKEK) ÜDVÉRE. AMEN

Krisztus halotti leplet 1572 óta TURINBAN /Olaszország/ őrzik. Erre mint egy fénykép lemezre kirajzolódott KRISZTUS URUNK holttestének képmása negatív képben. De ezt csak 1898-ban fedezték fel,miután a fényképezést feltalálták s egy olasz ügyvéd lefényképezte a turini leplet és amikor a lemezt előhívta,azon Jézus Krisztus holttestének pozitív képet kapta meg.

Megállapították,hogy a halotti lepelként használt vásznon levő negatív kép annak az aloé és mirhakeveréknek a vegyi hatására jött létre,amivel a temetéskor bekenték az Úr Testét. A turini leplen, az Úr kezein és lábain a szögek sebhelyei,valamint az oldalán a lándzsaszúrás sebe, és az ostorozás és ütlegelések által ejtett sebek is mind megtalálhatók. De a pozitív képen, a homlokon és a hajzaton, valamint a Test más helyein is látható fehér foltok negatívja nem vegyi hatásra jött létre a lepedőn, hanem az Úr Testén ejtett sebekből kiömlő Vér ráalvadt a lepedőre és sötét foltokat hagyott rajta. Ezért vannak világos foltok a pozitív képen. Ez bizonyság arra, hogy a töviskorona mely, vérző sebeket ejtett az Úr fején és hogy az Úr Teste nemcsak a töviskoronától, nem csak a szögek és lándzsaszúrás helyein, hanem az ostorcsapásoktól és az ütlegelésektől is több helyen vérzett. Az orron, a jobb arcon és az állon látható daganat ütlegeléstől származik.

II Leo a vallásosság felélesztése eszközének mondta a felfedezést. X Piusz kifejezte kívánságát, hogy Jézus Szent Arcát mindenütt megismerjék és minden keresztény családban tiszteljek. XI Piusz kijelentette: „Személyesen tanulmányoztuk a leplet és meg vagyunk győződve hitelességéről.“

De a Szent Arc tisztelete nem csak a halotti Arcra, hanem a kereszthalál előtti Jézus és a feltámadt Krisztus Arcának tiszteletére is vonatkozik. Nem a turini leplen levő kép felfedezésével kezdődött a Szent Arc tisztelete, hanem sokkal korábban. Maga az Úr alapította meg szentéletű apácáknak adott kinyilatkoztatásaival, hogy értékes eszközt adjon nekünk a bűnösök megtérítésére, és hogy a Veronika-lelkeknek most is alkalom nyíljék Krisztus szenvedő Arcának letörlésére.

A XIII. században Szent Gertrúd és Szent Mechtild apácafőnöknőknek, valamint a XIX. század első felében a Szent Peterről nevezett Mária karmelita nővérnek /Tourus/ adott az Úr mindenkinek szóló kinyilatkoztatásokat Szent Arcának tiszteletéről. Az alábbi 10 pontból álló ígéret e három szentnek adott kinyilatkoztatásokból van kivonatolva.

ÍGÉRETEK, MELYEKET JÉZUS AZOKNAK ADOTT, AKIK SZENTSÉGES ARCÁT TISZTELIK

 1. Akik emberségem képmását tisztelik, azok lelkük melyen Istenségem képmását nyerik el és attól megvilágosítást kapnak. Arcomhoz való hasonlóságuk által fénylőbbek lesznek az örök életben, mint mások.
 2. A bűn által a lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.
 3. Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor Ő. Hálából Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem.
 4. Imádásra méltó Arcom mintegy az Istenség pecsétje,és az a tulajdonsága,hogy azokba a lelkekbe, akik hozzá folyamodnak, belevési Istensége képét.
 5. Mentől jobban szorgoskodtok azon, hogy istenkáromlásoktól eltorzult Arcom vonásait helyreállítsátok, annál inkább gondját viselem bűntől eltorzult lelketeknek. Képemet ismét lelketekbe vésem és oly széppé teszem lelketeket, mint a szent keresztség felvételekor volt.
 6. Akik Szentséges Arcomat a Mennyei Atyának engesztelésül felajánlják, lecsillapítják Szent haragját és mintegy mennyei érmet nyernek azáltal, mellyel a bűnösök megtérését megvásárolhatják.
 7. Szentséges Arcom felajánlóitól semmit se tagad meg az Ég. Én magam nyitom meg ajkamat, hogy szándékaikat a Mennyei Atyám elé vigyem.
 8. Csodák történnek Szentséges Arcom tisztelete által. Arcom képmásának tisztelőit szeretetemmel övezem, megvilágosítom és a jobban állhatatossá teszem.
 9. Sose hagyom el Szentséges Arcom tisztelőit.
 10. Mindazokat, akik ebben az engesztelő műben Ügyemet szóban, imával,vagy írásban támogatják, Mennyei Atyámnál megvédem, haláluk óráján lelkük képét minden szennytől megtisztítom, és eredeti szépségét visszaadom.

2022. február 11, 16:55 óra, Krizevac, Medugorje,12 állomás körül láttam, Jézus Szenvedő Arcát.

EZ NAGY AJÁNDÉK AZ ÚR JÉZUSTOL MINDEN ENGESZTELŐNEK. AKI ŐSZINTÉN SZERETI JÉZUST,IMÁDKOZIK, KÜLÖNÖSEN A KILENCEDEKET ”JÉZUS MINDEN NEMZET KIRÁLY TISZTELETÉRE”

Krizevac,Medugorje,2022. március 4, Emilia Mezei

Kérlek osszátok meg ezt a fontos üzenetet!!!
Köszönöm!
Legyetek áldottak!
Testvéri szeretettel,Emilia Mezei