Selectează o Pagină

Jézus Krisztus Szent Vállsebe
Tudtad hogy ez volt Jézus legfájdalmasabb sebe?

Jézus Krisztus Szent Vállsebe
Ez volt Jézus legfájdalmasabb sebe!

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt egy sebhely a vállamon, három ujjnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebhelyet a kereszt hordozása okozta: ez volt az a sebhely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek, és e sebhelyről az embereknek nincs is tudomásuk. Te azonban fedd fel e sebhelyet a keresztény hívek előtt, és tudd, hogy bármit kérnek is tőlem az emberek e sebhely erejéből, megkapják azt.

És mindazoknak pedig, akik e sebhely dicsőségére és tiszteletére elimádkoznak három Miatyánkot, három Üdvözlégyet és három Dicsőséget, arra a napra eltörlöm minden bocsánatos bűnüket, halálos bűnüket megbocsájtom, ők maguk pedig nem halnak hirtelen halált, haláluk pillanatában pedig meglátogatja őket a Boldogságos Szűz, és minden kegyelmet és isteni irgalmat megkapnak majd.”

Jézus Krisztus jobb vállsebe

A vállsebet Krisztus elsősorban a megszentelt hivatásokért, a papok és szerzetesek lelkéért viselte.

A vállseb tiszteletére végzett imádságok végzését III. Jenő pápa (1145–53) hagyta jóvá, 3000 évi búcsút engedélyezve. Szentképekre s imádságos könyvekre szívesen rányomták ezeket az ijmákat. Bálint Sándor a vállseb tiszteletét Dél-német eredetű, barokk jámborságnak mondja.

A Csíksomlyói Salvator-kápolna mögött áll a Szenvedő Jézus kis kápolnája, egy vállsebet viselő barokk Krisztus-szoborral.

Imádság: „Jézus Krisztus, jóságos Urunk, Isten legszelídebb báránya! Én, szegény bűnös, tisztelem és imádom a te szent sebedet, amelyet a válladon szenvedtél el, amikor nehéz keresztedet a kálvária lejtőjén hordoztad, amelyen át láthatóvá vált három szent csontod, és amelytől kimondhatatlan kínokat szenvedtél. E szent sebed érdemei által könyörgök hozzád, hogy légy könyörületes hozzám, és bocsásd meg minden vétkemet, minden bocsánatos és halálos bűnömet, halálom óráján pedig te állj mellettem, és végy fel engem a te dicsőséges és boldog országodba! Ámen.”

Forrás: Katolikus Lexikon

Milyen nagy ajándék nekünk Jézustól!

3x Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
 szenteltessék meg a te neved;
 Jöjjön el a te országod;
 legyen meg a te akaratod,
 mint a mennyben, úgy a földön is.
 A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
 És bocsásd meg a mi vétkeinket,
 miképpen mi is megbocsátunk azoknak,
 a kik ellenünk vétkeznek;
 És ne vígy minket kísértetbe,
 de szabadíts meg minket a gonosztól.
 Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. 
Amen.  
3x Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! 
Az Úr van teveled. 
Áldott vagy te az asszonyok között, 
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, 
imádkozzál érettünk, bűnösökért, 
most és halálunk óráján. 
Amen.
3x Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. 
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. 
Amen.

IMÁDKOZZATOK MINDEN NAP!!!

Isten áldása kísérje utatokat a helyesen megválasztott úton!

Kérlek terjesszétek hogy jusson el minél több emberhez!

Köszönöm szépen! Emilia M